Kiirem info teenuste kohta:

Tutvustus

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (TJT) on alates 2003. aastast Tallinnas ja Harjumaal tegutsev jäätmete taaskasutusettevõte, mis kuulub Tallinna linnale. Meie meeskonnas töötab üle 100 pühendunud spetsialisti.

TJT põhitegevusala on jäätmete käitlemine, täpsemalt jäätmevedu, jäätmekütuse tootmine, biojäätmete kompostimine, koldetuha vanandamine ja käitlemine ning jäätmete ladestamine.

Meie missioon on pakkuda oma klientidele keskkonnasõbralikke lahendusi jäätmete käitlemiseks ning taaskasutusse ja ringlusse suunamiseks.

Meie visioon on olla kasvule orienteeritud usaldusväärne jäätmete käitluse ettevõte.

Meie eesmärk on tagada jäätmete efektiivne kogumine, sorteerimine, taaskasutamine ja ringlussevõtt, aidates seeläbi vähendada keskkonnakahju ning luua puhtam ja jätkusuutlikum elukeskkond kõigile linnaelanikele. Oleme pühendunud oma teenuste kvaliteedi pidevale parandamisele ja innovatsioonile, et aidata kaasa jäätmevaldkonna arengule ning tõsta ühiskonna teadlikkust jätkusuutlikust tarbimisest ja keskkonnahoiust.

Meie teenuste valik hõlmab jäätmete kogumist, sorteerimist, ringlussevõttu ning taaskasutamist. Me toodame biojäätmetest komposti ja segaolmejäätmetest jäätmekütust. Meie eesmärk on vähendada prügilatesse ladestatavate jäätmete hulka, aidates kaasa keskkonna säästmisele ja ressursside efektiivsemale kasutamisele.

Lisaks põhitegevusele korraldab TJT erinevaid keskkonnaalaseid kampaaniaid ja haridusprojekte, et suurendada teadlikkust jätkusuutlikust tarbimisest ning jäätmete sortimisest ja ringlussevõtust.

Oleme pühendunud oma klientidele ja partneritele ning jätkame innovaatiliste lahenduste väljatöötamist, et muuta jäätmete käitlemine veelgi tõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks.

___________________

Jäätmete vedu

Pakume jäätmealast nõustamist ja jäätmeveoteenust Harjumaal nii era- kui ka äriklientidele. Meie teenused hõlmavad erinevate jäätmeliikide (sealhulgas segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete, loomsete jäätmete, paberi ja kartongi ning suurjäätmete) äraveo teenust, samuti aia- ja haljastusjäätmete ning klaaspakendite vedu. Lisaks pakume ehitusjäätmete äravedu ja kõiki jäätmeveoteenusega seotud teenuseid nagu konteinerite rent ja -pesu, vooderduskotid jms.

Jäätmekütuse tootmine

Toodame jäätmekütust peamiselt segaolmejäätmetest, eraldades need fraktsioonideks ja suunates taaskasutusse. Kõrge energiaväärtusega jäätmed võetakse kasutusele energiaallikana tsemenditööstuses ja põletustehastes. Korduvkasutatavad materjalid turustatakse, et tagada nende jätkusuutlik kasutamine. Jäätmete mehaanilis-bioloogilise töötlemise protsess on kooskõlas Euroopas tunnustatud jäätmekäitlusnormidega.

Biojäätmete kompostimine

Orgaaniliste jäätmete kogumisplatsil töödeldakse kolmanda kategooria loomseid jäätmeid, liigiti kogutud biolagunevaid jäätmeid ning haljastus- ja pargijäätmeid. Biojäätmete kompostimine toimub kooskõlas Euroopas tunnustatud jäätmekäitlusnormidega, kus biojäätmed segatakse hakkepuiduga ning suunatakse kompostimisse.

Oleme on Põllumajandus- ja Toiduameti tunnustusega komposteerimisettevõte.

Sihtasutus Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus on TJT-le väljastanud biolagunevatest jäätmetest valmistatud komposti sertifikaadi, mis tõendab toote kvaliteeti.

Koldetuha vanandamine ja käitlemine

Vanandame ja käitleme koldetuhka vastavalt nõuetele, eraldades sobimatud jäätmed ning sorteerime materjali ja suuname taaskasutamisele.

Jäätmete ladestamine

Ladestamisele suunatakse jäätmed siis, kui neid ei saa taaskasutada või ümber töödelda. Sellised jäätmed on näiteks halva kvaliteediga segaolmejäätmed, võrepraht, tänavapühkmed, eterniit jms. Ladestatud jäätmetest eraldub bioloogilise reaktsiooni tagajärjel pidevalt biogaasi. Ladestusalal tekkinud prügilagaas kogutakse ning suunatakse taaskasutusse.

Keskkonnakompleksluba

Meile on väljastatud keskkonnakompleksluba nr L.KKL.HA-18510-TJT.

Kvaliteedijuhtimine

Meie ettevõttes integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem vastab standardite ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 nõuetele.

Keskkonnauuringud

Vastavalt keskkonnakompleksloale täidame igal aastal koostöös Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja Elle OÜ-ga keskkonnaseire nõudeid. Teostame järgmisi uuringuid:

  • Saasteainete heitkoguste mõõtmine
  • Vanandatud koldetuha seire
  • Pinnaseseire
  • Põhjaveeseire
  • Prügila ümbruskonna kaevude vee seire
  • Pinnaveeseire
  • Prügila nõrgveeseire