JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
KORRUPTSIOONIVIHJE TEL:
(+372) 640 4002
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
TALLINNA KORRUPTSIOONIVIHJE TELEFON:
(+372) 640 4002

Tutvustus

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus avati 2003. aastal. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus on 100% Tallinna linna omandis. Ettevõttes töötab 86 inimest.

Ettevõtte tegevusteks on jäätmete vedu, jäätmekütuse tootmine, biojäätmete kompostimine, koldetuha käitlemine ja vanandamine ning ladestamine.

Jäätmete vedu:
Pakume nõustamist ja jäätmeveo teenust Harjumaal tavakliendist ärikliendini. Pakume segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete, loomsete jäätmete, paberi ja kartongi ning suurjäätmete äraveoteenust, lisaks tekkekohalt aia- ja haljastusjäätmete ning klaaspakendite vedu. Pakume ka ehitusjäätmete äravedu ja kõiki jäätmeveoteenusega kaasnevaid teenuseid (konteinerid, konteinerite rent, -pesu, biolagunevad kotid jne).

Jäätmekütuse tootmine:
Jäätmekütust toodetakse peamiselt segaolmejäätmetest. Jäätmed purustatakse, eraldatakse orgaanilised jäätmed, kerge ja raske fraktsioon ning eri liiki metallijäätmed, mis suunatakse taaskasutamisse. Kõrge energiaväärtusega jäätmed peenestatakse puruks, mis on energiaallikaks tsemenditööstustes ja põletustehastes. Korduskasutatavad välja sorditud materjalid turustatakse. Jäätmete mehhaanilis-bioloogilise töötlemise protsess on kooskõlas Euroopas tunnustatud jäätmekäitlusnormidega ja asub jäätmekäitluse hierarhias kõrgemal jäätmete ladestamisest ja masspõletamisest.

Biojäätmete kompostmine:
Kompostimisele toodud III kategooria loomsete jäätmete, liigiti kogutud biolagunevate jäätmete, haljastus- ja pargijäätmete vastuvõtmine toimub Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse orgaaniliste jäätmete kogumisplatsil, selleks eraldatud alal. Purustatud biojäätmed segatakse hakkepuiduga, paigutatakse auna ning kaetakse Agile membraaniga. 6-nädalase protsessi järel suunatakse kompost järelvalmimisele, mille käigus toimub aunade segamine ja sõelumine. Sõelumisel eraldatakse kompostist sideainena kasutatud hakkepuit ja jäätmetes sisaldunud võõrkehad (kile, plastid jms). Ettevõte on tunnustatud komposteerimisettevõttena Veterinaar- ja Toiduameti poolt.

Koldetuha vanandamine ja käitlemine:
Taaskasutamiseks suunatakse ainult Iru jäätmepõletusplokis tekkinud koldetuhka. Kõige pealt koldetuhka vanandatakse 2-3 kuud, sõltuvalt materjali omadustest. Edasi suunatakse materjal käitlemisesse, mille käigus eraldatakse mitte sobilikud jäätmed ning vanandatud koldetuhk fraktsioneeritakse vastavalt sellele kuidas taaskasutamisele suunamiseks vajalik on.

Jäätmete ladestamine:
Ladestamisele suunatakse peamiselt jäätmeid, mis ei sobi taaskasutamiseks. Näiteks halva kvaliteediga segaolmejäätmed, võrepraht, tänavapühkmed, ohtlikest jäätmetest- asbesti sisaldavad jäätmed (eterniit).
Ladestatud jäätmetest eraldub bioloogilise reaktsiooni tagajärjel pidevalt biogaasi. Talllinna Jäätmete Taaskasutuskeskus kogub kokku ladestusalal tekkinud prügilagaasi ning tarnib seda OÜ-le Tallinna Prügilagaas.