Kiirem info teenuste kohta:

Kas ma olen kohustatud liituma korraldatud jäätmeveoga?

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus organiseerida oma haldusterritooriumil olmejäätmete vedu. Majapidamises tekkivad olmejäätmed kogub ja transpordib jäätmeveoettevõte, kellele linn on hanke korras andnud ainuõiguse
teenindada jäätmeveopiirkonda. Korraldatud jäätmeveoga liidetakse automaatselt kõik korteriühistud ja ühistu puudumisel selle kinnisasja omanikud, millel suvila, elu- või äriruum asub, samuti ehitise või korteri kui vallasasja omanikud.