JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
KORRUPTSIOONIVIHJE TEL:
(+372) 640 4002
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
TALLINNA KORRUPTSIOONIVIHJE TELEFON:
(+372) 640 4002

https://www.envir.ee/et/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida

Eriolukorra ajal soovitame ikkagi püsida kodus ja kui vähegi võimalik, oodata jäätmejaama või avaliku pakendikonteineri külastamisega, kuniks nakkusoht on möödas!

Kui mul on diagnoositud koroonaviirus või mul on kahtlus, et olen sellega nakatunud, siis kuhu ma viskan n-ö koroonavarustuse (maskid, kindad, pabertaskurätid jms)?

• Olles haige või kahtlustades haigust, tuleb enda tekitatud jäätmed panna kilekotti, sõlmida see tugevasti kokku ja visata segaolmejäätmete sekka. Kuna enamasti on jäätmed inimesega otseses kokkupuutes, tuleb neist mõelda kui nakkusohtlikest. Seega on oluline, et võimaliku nakkusega jäätmeid liigiti ei sordita! Näiteks pakendijäätmed, aga ka paberi-ja papijäätmed sorteeritakse hiljem käsitsi ning seeläbi võivad nakkuse saada ka sortijad.
• Kindlasti tuleb jäätmed, seal hulgas pakendijäätmed, asetada konteinerisse, mitte selle kõrvale või kaanele. Nii ei puutu jäätmevedaja kokku võimalike nakkusohtlike jäätmetega.
• Kõigil, nii elanikel, korteriühistutel kui ka ettevõtetel, hoolitseda, et jäätmeveopäeval oleks tagatud ligipääs jäätmemahutile.
• Eramute omanikel palume leida võimalus tuua jäätmemahuti veopäeval väljapoole piirdeaeda, et vähendada teenust osutavate töötajatega mittevajalikke kontakte.

Kui kasutan poes käies ühekordseid kindaid ja maski, siis kuhu ma need pärast poeskäiku viskan?

• Avalikus ruumis olles (nt pärast toidupoe külastamist) soovitame kasutatud maski, kindad, taskuräti jms võimaliku nakkusohuga esemed sõlmida selleks kaasvavõetud eraldi kilekotti, et need ei ohustaks teisi. On poode, kus on selliste jäätmete tarvis eraldi prügikastid. Kui noid aga pole, siis tuleb kasutatud isikukaitsevahendid visata kilekotti suletult olmeprügi hulka.
• Kindlasti ei tohi panna oma kasutatud isikukaitsevahendeid prügikasti selliselt, et neile pääsevad lihtsasti juurde inimesed, kes prügikastist midagi otsivad ning kes võivad seeläbi võimaliku nakkusega kokku puutuda. Samuti ei tohi oma kasutatud isikukaitsevahendeid ega muid jäätmeid poe juurde ega loodusesse maha visata.

Kui kasutan isetehtud maski, siis kuhu too visata?

• Ühekordse maski valmistamiseks on Tehnilise Järelevalve ja Tarbijakaitse Amet avaldanud spetsiaalse juhendi, mis on leitav SIIT .
• Kui on tegemist maskiga, mis kannatab korduvat kasutamist, siis juhendi järgi tuleb seda pesta pesumasinas vähemalt 60 kraadi juures.
• Kui soovite maski kohe pärast kasutamist ära visata, siis toimetage sellega nii: pange kilekotti, sulgege kott kindlalt ning visake segaolmejäätmetesse.
• Kui soovite maskist vabaneda pärast eriolukorda ehk ajal, mil nakkusoht on möödas, siis tuleb see visata tekstiilijäätmete hulka.

Desinfitseerimisvahendi pudelikesed on pakendid, kuhu need panna?

• Pakendeid, paberi- ja papijäätmeid ja muid jäätmeid tuleks endiselt koguda liigiti, kuid võimalusel oodata nende üleandmisega, kuniks olete tervenenud.
• Kui jäätmete üleandmisega ei ole võimalik oodata, siis mitte visata võimaliku nakkusohuga jäätmeid liigiti kogutavate jäätmete hulka, vaid panna need suletud kilekotis segaolmejäätmete konteinerisse. Kui te pole kindel, kas teie jäätmetel võib olla nakkusohtu, suhtuge neisse pigem kui nakkusohtlikkesse.

Kuhu panen remondist tekkivad ehitus- ja lammutusjäätmed?

• Ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb viia jäätmejaama või tellida nende äraveoks jäätmevedajalt konteiner. Ehitus- ja lammutusjäätmeid ei tohi viia segaolmejäätmete või pakendikonteineritesse ega nende kõrvale ka eriolukorras.

Kas tohin jäätmed igasuguse nakkusohu vältimiseks lõkkes ära põletada?

• Ei. Jäätmete põletamine lõkkes ja koduses küttekoldes on keelatud. Jäätmete põletamisel eraldub mürgiseid ühendeid, mis on tervisele kahjulikud.

Kuidas ma saan karantiinis olles prügi välja viia?

• Eramajades on lihtne – järgida eriolukorra sortimisnõudeid ja viia jäätmed konteinerisse.
• Kortermajades on asi keerulisem ning kõige õigem oleks karantiini ajal välja mitte minna. Kui aga tundub, et kogutud jäätmed tekitavad juba nähtavat ja ka tuntavat probleemi, siis tuleks need kellegi kaasabil konteinerisse saata. See eeldab, et nakkusohtlikud jäätmed on sulgetud kilekotti ja viimane tõstetud ühekordsete kinnastega näiteks ukse taha, kust keegi selle siis (samuti kaitsevahendeid kandes) ära viib.

Kui olen terve, nakkusohtu pole ja istun nagu kõik isolatsioonis, siis kuidas jäätmete sortimisega on?

• Sellisel juhul läheb kõik tavapäraselt ning võite jätkata jäätmete liigiti kogumist. Tuletame meelde, et salvrätikud ei kuulu vanapaberikonteinerisse. Tavaoludes on salvrätid, sh ühekordselt kasutatavad taskurätid ja majapidamispaber, soovitatav visata biojäätmete hulka.
• Tühjad desinfitseerimisvahendite anumad on pakendid ning tuleb visata pakendikonteinerisse.
• Ühekordselt kasutatavad kummikindad, mida kasutate näiteks kauplustes käimiseks vm, tuleb visata segaolmejäätmete hulka, eelistatult suletud kilekotis.
• Äärmiselt oluline on pesta käsi sooja vee ja seebiga või desinfitseerida vastava vahendiga. Lisaks rõhutame, et samamoodi tuleb käituda pärast prügikasti katsumist.

Kas ja kuhu saab eriolukorra ajal jäätmeid ära viia?

• Esmalt palun veenduge, et jäätmete kogumiskohad üldse avatud on. Praeguseks on suurem osa neist oma uksed ajutiselt sulgenud ja jäätmete vastuvõttu ei toimu. Lisaks kehtib praegu soovitus püsida kodudes ning mitte puutuda kokku teiste inimestega.
• Kui aga siiski on võimalus ja karjuv vajadus jäätmeid ära anda, siis tuleb veenduda, et isikutuvastus käiks võimalikult kontaktivabalt, ja hoida distantsi.
Kust ma tean, kas jäätmejaam on avatud või mitte?
• Juhul kui kohaliku omavalitsuse üksuse (KOV) territooriumil asuv jäätmejaam on suletud, tuleb KOVil jagada inimestele sellekohast infot. Elanikel võib kodus olles tekkida soov kasutada vaba aega majapidamise korrastamiseks ning KOV peaks andma elanikele teavet, kas ja millal on võimalik jäätmejaama kasutada.

Kuidas peaks toimuma töö jäätmejaamades eriolukorras?

• Jäätmejaamas tuleks viiruse leviku perioodil vältida sularahamakseid ja võimaldada vaid kaardimakseid.
• ID-kaardiga tohib tuvastada isik vaid juhul, kui on võimalik vältida kokkupuudet ID-kaardi üleandmisel (näiteks saab klient ise ID-kaardi lugejasse sisestada). Muul juhul saab isiku tuvastada näiteks tema aadressi küsides
• Oma töötajatele tuleb selgeks teha võimalikud riskid ning oluliselt suurendada hügieeninõudeid.
• Jäätmejaamas mitte katsuda ega käsitsi töödelda vastu võetud jäätmeid, mis võivad olla nakkusohtlikud. Võimalusel oodata käsitsi töötlemisega vähemalt 72 tundi, et veenduda nakkusohu möödumises.
• Jäätmejaamas peab olema töökorraldus ja ruumilahendus selline, et inimeste vahel oleks distants: et ei oleks kokkupuudet järjekordades seistes jms.
• Jäätmejaamas tuleb regulaarselt kasutada desinfitseerimisvahendeid, et puhastada ID-kaardi lugeja, kaardimakseterminal ja muud rohkelt kasutatavad pinnad (uksenupud ja -lingid jm).
• Jäätmejaamas või jäätmete kogumispunktis töötades on äärmiselt oluline pesta käsi võimalikult tihti sooja vee ja seebiga või desinfitseerida vastava vahendiga.

Kuidas käib jäätmete kogumine haiglates, tervishoiuasutustes?

• Haiglate jaoks ei ole nakkusohtlikud jäätmed uus asi ja nendega käiakse seal ümber nagu tavaliselt. Terviseamet on avaldanud ka juhendmaterjali tervishoiuasutustele: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/j… .

Vahetasin eriolukorra tõttu elukohta ja kolisin suvilasse, kuidas siinne jäätmevedu korraldada?

• Kui olete seoses eriolukorraga suundunud elama maakoju või suvilasse, siis olge hea ja sõlmige sellele aadressile ka jäätmeveo leping, et kõik sinu jäätmed jõuaksid käitlemiseks selleks ette nähtud kohta.
• Mitte ühelgi juhul ei tohi viia muid jäätmeid peale pakendijäätmete avalikesse pakendikonteineritesse ega kodumajapidamises tekkinud jäätmeid kaupluste/bussipeatuste prügikastidesse.
• Jäätmeveo lepinguid saate mugavalt sõlmida veebis, minnes selleks oma piirkonna jäätmevedaja veebilehele, näiteks Ragn Sells www.ragnsells.ee/ või Eesti Keskkonnateenused http://www.keskkonnateenused.ee.
• Kui te ei tea, kes on teie piirkonna jäätmevedaja, siis saate selle kohta infot kohaliku omavalitsuse veebilehelt või keskkonnaametnikult.

Millised nõuded on jäätmete käitlejatel eriolukorras?

• Tööandja peab garanteerima, et tema töötajad oleksid võimalikest ohtudest ja eriolukorra käitumisjuhistest teadlikud. Kehtivad kõiki tavapäraseid õigusaktidest ja keskkonnaloast tulenevaid nõuded, sh ohutusnõuded jäätmete käitlemisel.
• Segaolmejäätmeid, mis võivad sisaldada nakatunud inimeste tekitatud jäätmeid, ei tohiks enne põletamist või ladestamist käsitsi töödelda. Töötlemine peaks toimuma vaid automatiseeritult ehk inimesed ei tohiks jäätmetega kokku puutuda.
• Rohkelt kasutatavad pinnad, nagu näiteks uksenupud ja -lingid, seadmed jm, tuleb regulaarselt desinfitseerida.
• Töötajatele tuleb luua tingimused pesta käsi võimalikult sageli sooja vee ja seebiga või kasutada desinfitseerimisvahendeid.