EstEng
Otsi lehelt ..
AvalehtEttevõttestÕigusaktidLepingudKontaktKompostHinnakiriJäätmevedu
Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskus

Loovälja, Rebala küla
Jõelähtme vald
Harjumaa 74222

Tel: 609 6018
Faks: 609 60 14
e-mail: info(ät)tjt.ee

Ajaloost

Print
1974 – Alustati uuesti prügi ladustamist Pääsküla prügilasse. Projekti ei koostatud, kuna Pääsküla prügila võeti algselt kasutusse kui ajutine prügila.

1975 - Uute prügipolügonide rajamiseks olid valitud kohad Harkus, Maardus ja Pääskülas. Perspektiivis oli Väo.

1978 - Tallinna Linnavalitsus tellis Kommunaalprojektist uurimuse linna prügipolügoni asukoha leidmiseks Maardu külje all, Rebala külas asuvas tööstuspiirkonnas (Tootmiskoondis "Eesti Fosforiit" poolt läbitöötatud karjääri aladele).

1982 - Pääsküla prügimägi töötab, maa-ala eraldatud pole. Kolhoosi "Rahva Võit" territooriumile otsitakse sobivat maa-ala, kuid ei leita. Maardus välja vaadatud koht, kuhu võiks sobida prügimäe ja mullavabriku kompleksi väljaarendamine.

1985 - Tallinna Linna Täitevkomitee valis välja prügipolügonide asukohtadena 5 alternatiivset ala: 1) Saku raba; 2) Männiku raba (radioaktiivsete jäätmete matmispaiga kõrval); 3) Parasmäe raba Kostivere lähedal; 4) Maardu järve lähise ala (fosforiidikaevanduse nn lõunakarjääri ala); 5) Maardus, Leningradi mnt-st põhja poole.

1986 - Ükski viiest alternatiivist ei rahuldanud esitatud tingimusi. Valiku materjalid esitati arvamuse saamiseks Geoloogia Valitsusele.

1987 - Pakutakse uut asukohta Uus-Pääsküla metskonnas. Väljapakutud asukoht ei vasta veekaitse nõuetele: liiga lähedal Pääsküla jõele, samuti põhjaveekaitselt ebasobiv. Otsustati forsseerida otsingud Ülgasele (Jõelähtmes). Saadi kinnitus, et Uus-Pääsküla ja Harku ebasobivad.

1987 - Spetsialistid väidavad, et hüdroloogia - põhjavee seisukohalt uue prügila jaoks sobivaim koht Jõelähtme.

1989 - Jõuti ametkondadevahelise (Geoloogia Valitsuse, Täitevkomitee, keskkonnakaitse, veekaitse, õhuinspektsiooni, tervisekaitse jt.) ühisseisukohani, et uus prügipolügon on otstarbekas paigutada Jõelähtmesse.

1990 - Telliti majanduslik põhjendus Tallinna jäätmete utiliseerimiseks. Vastavalt uurimustulemustele peeti mõistlikuks prügitöötlemistehase rajamine ammendunud fosforiidimaardlasse. Uue asukoha leidmist peeti praktiliselt võimatuks. Tallinna Linnavalitsus langetas otsuse: põletustehasele mitte orienteeruda, sest see on kümnekordselt kallim kui kaasaegne prügila. Lisaks kaasnevad jäätmete põletamisega ka õhusaasteprobleemid.

1992 - 14.08.1992.a. sõlmisid Tallinna Linnavalitsus ja Jõelähtme Vallavalitsus kirjaliku kokkuleppe prügipolügoni projekteerimiseks kahepoolselt sätestatud tingimustel valla territooriumil asuvale karjäärialale.

1993 - Tallinna Linnavalitsus kinnitas dokumendi "Tallinna jäätmekäitluse programm aastani 2000", mis nägi ette Pääsküla prügimäe sulgemise ja Jõelähtme ammendunud fosforiidikarjääri uue prügila rajamise.

Foto: Prügila 2002. aasta sügisel